Viet Goodness #6: Ưng Hoàng Phúc

Thursday, January 04, 2018Sure - everyone loves them some Sơn Tùng M-TP and some Soobin Hoàng Sơn - and that includes me too.

But I also gotta get me some Ưng Hoàng Phúc.

Silky.